USŁUGODAWCA
Sklep internetowy Palarnia Kawy No.1, dostępny pod adresem https://palarniano1.com/ jest prowadzony przez:
GABRIELA ANGELIKA PAŹDZIOR, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Palarnia Kawy No.1 GABRIELA PAŹDZIOR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6912569690, nr REGON 525309410, ul. Żwirki i Wigury 17/1 59-220 Legnica
PUNKT KONTAKTOWY
W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:
poczta elektroniczna: palarniano.1@gmail.com
formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://palarniano1.com/kontakt/
JĘZYK KOMUNIKACJI
Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.
ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI
Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.
Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: „Inne regulaminy i polityki”.
WARUNKI TECHNICZNE
Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
aktywne konto e-mail,
urządzenie z dostępem do Internetu,
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://palarniano1.com/polityka-prywatnosci
INNE REGULAMINY I POLITYKI
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:Regulamin sklepu – https://palarniano1.com/regulamin-sklepu/
Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.